• Cuma 27.6 ° / 17.8 ° Dağınık bulutlar
  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş


Çoklu Zeka

Enderunmekteplerininduvarlarındaaşağıdakiifadeninyazdığısöylenir.


Enderun mekteplerinin duvarlarında aşağıdaki ifadenin yazdığı söylenir.

“Burada hiç bir balık uçmaya, hiç bir kuş yüzmeye zorlanmaz.”

Eğitim sistemimiz yeteneklerin keşfedilip gelimesine yönelik mi yoksa var olan yetenek kırıntılarını da yok etmeye yönelik mi çalışıyor.

Kişinin, sahip olduğu zekatürünün belirlenmesi ve öğrenimin bu bilgi ışığında yapılması, başarıyı artırıyor.

Zekakavramı insanla birlikte tartışılan ve üzerinde fikirler beyan edilen bir kavram.

İlk başlarda sadece sözel ve sayısalzeka gibi bir ayrım yapılırken bugün gelinen noktada çok fazla sayı da zeka çeşidinden bahsetmek mümkün.

Bu konuda önemli çalışmaları olan Howard Gardner Çoklu ZekaKuramını 1980’lerde ortaya koymuş.

Gardner çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar yer aldığınıbelirterek, zekayı “problem çözme kapasitesi ya da değerli bir veya birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermek” olarak tanımlamaktadır.

Çoklu Zeka Kuramına Göre Zeka çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılıyor.

Sözel/DilbilimselZeka: Dili hem sözlü hem de yazılı olarak etkin kullanma yeteneği.

• Mantıksal/MatematikselZeka:Rakamlarıetkin kullanma ve ortaya çıkan sonuçları iyi bir nedene bağlama yeteneği.

MüzikselZeka: Ritme, sesin yüksekliğine ve melodiye duyarlılık.

Uzaysal/GörselZeka:Biçime, sekile, boşluğa, renge ve çizgiye duyarlılık. Boşluğuzihinde canlandırabilirle ve bu modeli kullanarak uygulamalar yapabilme yeteneği.

Bedensel/KinestetikZeka:Fikirleri ve duyguları ifade etmek için, vücudu kullanabilme ve problemleri çözebilme yeteneği.

BireyierarasıZeka(sosyal): Diğer insanların ruhhallerini, duygularını, güdülerini ve niyetlerini, nasıl çalıştıklarını, onlarlanasıl ortaklaşa çalışılabileceğini anlayabilme, problemleri ve karışıklıkları çözebilme yeteneği.

Bireysel Zeka (İçsel):Kendi kendini tanımanın anahtarı durumundadır. Bireyin, kendinin kuvvetli ve zayıf taraflarını, ruhhalini, niyet ve isteklerini anlayabilmesi ve bunlardan yola çıkarak yasamın daha etkin bir şekilde devam ettirebilmesi.

Çoklu zeka teorisinin temelinde; Her insanın, çeşitli zeka alanlarının tümüne sahip olduğu, çeşitli zeka alanlarından her birininyeterli düzeyde geliştirebileceği, çeşitli zekaalanlarının, genellikle, bir arada karmaşık bir yapıda çalıştığı, kişinin her alanda zeki olabilmesinin bir çok yolunun bulunduğu varsayımları yatmaktadır.

Zekanın gelişmesinde avantaj ve dezavantaj yaratan çevresel etkenler var; Kaynaklara ulaşımşansı, tarihsel, kültürel faktörler,coğrafi faktörler, Ailesel faktörü, durumsal faktörler.

Başka faktörleri de eklemek mümkün.Bu faktörler kimisi için bir avantaj  kimisi için bir dezanata oluşturabilir.

Aslında sorular basit.

Biz hangizekayasahibiz ve sahip olduğumuzzekayıkullanabiliyor muyuz.

Bu konuda gerek eğitim verenler gerekse de eğitim alanlar yeterlibilgiye sahip mi.

Ama en önemlisi politikayapıcılar bu konuda ne kadar bilgi sahibi ve buna yönelik politikalar üretiliyor mu.

Sistemin yap-boz haline geldiği yerdemaalesef elde edilen çıktı bugünkü Türkiye.

Akıl ve bilime dayalı, yetenekler çerçevesinde bir eğitim modeli.

Çocuklarmızın sadece dünün bilgisiyle donatılıp aynada kendi yansımasından başka birşey görmediği değil dünyayı görüp okuyabildiği ve geleceğinin şasında pay sahibi olacak donanımla yetişirildiği bir eğitim sistemi.

NOT: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutluolsun. Tanrı Türk’ü korusun.

Ne mutlu Türk’üm diyene.